Kiusaamista vastaan

Kiusaamisesta pitää kertoa koulun aikuisille, välituntivalvojille ja omalle luokanopettajalle. Kiusaamista ei sallita, ja siihen puututaan aina välittömästi. Koulumme käyttää KiVa-koulu toimintatapaa kamppailussa kiusaamista vastaan. 1. 4. ja 7. luokilla pidetään KiVa-tunteja, joilla luokissa työstetään yhteisöllisyyteen ja sosiaalisiin taitoihin liittyviä asioita.

#enkiusaa

Koulumme KiVa-toimintamalli lyhyesti

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu - Lycée franco-finlandais d'Helsinki
Kiusaamisen ehkäisy ja KiVa-ohjelman toimenpiteet

 • Kiusaamista ja väkivaltaa ei hyväksytä ja kaikenlaiseen koulutyön häiritsemiseen puututaan.
 • Kiusaamisen ja työrauhaongelmien ehkäisemiseksi noudatetaan koulussa yhteisiä sääntöjä.
 • Kiusaamista ehkäistään myös käsittelemällä oppitunneilla asioita, jotka liittyvät yhdessäoloon, kouluviihtyvyyteen ja ryhmässä toimimiseen. Jokainen on omalta osaltaan mukana luomassa hyvää yhteishenkeä ja kouluyhteisöä, jossa ei kiusata.
 • Jos opettaja tai kuka tahansa koulun työntekijä saa tiedon kiusaamisesta oppilaalta, opiskelijalta tai huoltajalta, hän selvittää välittömästi, mitä on tapahtunut ja arvioi jatkotoimenpiteiden tarpeen.
  Jos tilanne täyttää kiusaamisen tunnusmerkit eli se on jatkuvaa ja kiusattu on alisteisessa asemassa, koulun työntekijä täyttää lomakkeen kiusaamisepäilystä KiVa-tiimille.
 • KiVa-tiimi alkaa selvittää asiaa ja tilannetta. Tiimi tutkii taustat ja haastattelee muita oppilaita.
 • Kiva-tiimi keskustelee kiusatun kanssa ja selvittää, mitä on tapahtunut ja miten kauan kiusaamista on jatkunut.
 • KiVa-tiimi hakee kiusaajan tai kiusaajat yksitellen keskustelemaan. Tiimi kertoo tietävänsä, mitä on tapahtunut ja miten vakavasta asiasta on kysymys. Ilmaistaan myös selvästi, että tällaista käytöstä ei hyväksytä (nollatoleranssi). Yhdessä mietitään, mitä asialle voidaan tehdä. Kiusaaja sitoutuu lopettamaan kiusaamisen ja allekirjoittaa sitoumuksen. Kiusaajalle annetaan mahdollisuus muuttaa omaa käytöstään.
 • Seurantapalaverejä järjestetään ja vanhemmille tiedotetaan kiusaamistapauksen selvittelystä. Myös oppilashuoltoryhmä voi auttaa jatkotoimenpiteissä ja seurannassa.
  Jos on tarvetta, kutsutaan vanhemmat ja lapset keskustelemaan yhdessä koululle.
 • KiVa- ohjelmalla on saatu hyviä tuloksia kiusaamisen vastaisessa työssä. Sen avulla voimme järjestelmällisesti puuttua kiusaamiseen sekä kannustaa kiusaajia muuttamaan käytöstään. Jokaisen oppilaan ja opiskelijan vastuulla on ilmoittaa koulun työntekijöille havaitsemastaan kiusaamisesta.

www.kivakoulu.fi

Infoa Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun KiVa-projektista. (PowerPoint-esitys)
Tietoa vanhemmille KiVa-koulusta. (pdf-asiakirja)