Arviointi

Arvioinnilla pyritään kannustamaan ja ohjaamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua.

Oppilasta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteet, arvioinnin kohteet ja näyttö, johon arviointi perustuu, määritellään opetussuunnitelman oppiainekohtaisessa osiossa.

Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan huolellisuuteen, ahkeruuteen ja tarkkaavaisuuteen. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaan vastuuntuntoon, oma-aloitteisuuteen ja yhteistyökykyyn. Kokeista ja muista kirjallisista tehtävistä saadut arvosanat ovat siis vain yksi osa arvioinnissa. Erittäin suuri painoarvo on tunneilla tehtävällä työllä, kotitehtävien säännöllisellä tekemisellä ja aktiivisella osallistumisella työskentelyyn. Arvioinnista lisätietoja  opetussuunnitelman yleisessä osiossa.

Arvioinnin vuosikello alakoulu 2021-2022

 

Yläkoulun arviointi

7. – 9. luokkien oppilaille annetaan numeroarviointi (4 – 10)

Perusopetuksen luokille 7 – 8 annetaan viidennen jakson jälkeen lukuvuosiarviointi, jossa arvioidaan koko vuoden opintojen edistyminen.  Oppilaanohjaus ja yhden tunnin valinnaisaineet arvostellaan lukuvuoden lopussa suoritusmerkinnällä S.

9.-luokkalaisten päättöarviointi tehdään valtakunnallisesti vertailukelpoisella tavalla. Opetussuunnitelmassa määritellään kunkin oppiaineen  päättöarvosanan  muodostumisen perusteet.

Oppiaineiden arviointiperusteet löytyvät Opens internal link in current windowopetussuunnitelmasta.