Oppilashuolto

Yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Yhteisöllinen oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

Yhteisölliseen koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulun rehtori, apulaisrehtorit, kuraattori, psykologi, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, terveydenhoitajat, koululääkäri sekä opettajien edustajat. Lisäksi ryhmään voidaan kutsua myös oppilaiden/opiskelijoiden sekä huoltajien edustajia tapauskohtaisesti. Ryhmän puheenjohtajana toimii apulaisrehtori.

Yksilöllinen tuki

Lapselle, jolla on tilapäisiä tai pysyvämpiä oppimisvaikeuksia tarjotaan koulussamme yleistä tai tehostettua tukea. Opettajat laativat yhteistyössä laaja-alaisten erityisopettajien, oppilashuoltoryhmän, vanhempien ja oppilaiden kanssa pedagogisia arvioita ja oppimissuunnitelmia. Yksilökohtainen oppilashuolto pitää sisällään koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon.

Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan, opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan ja opiskelijan omat toivomukset otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaisesti. Yksittäisen oppilaan asian käsittelemiseksi voidaan koota myös monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun oppilashuoltosuunnitelma

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun oppilashuoltosuunnitelma kuvaa koulun yhteisöllistä ja yksilöllistä oppilashuoltotyötä. Suunnitelmaa päivitetään lukuvuosittain ja löydät sen opetussuunnitelman liitteistä.