HRSK:n toimitilahankkeen infotilaisuus 12.4.2021

Ranskalais-suomalaisen koulun korjauksen yhteydessä tutkitaan oppimisympäristön kehittämistä ja parannetaan väistötilojen sisäolosuhteita

Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun järjestämässä keskustelutilaisuudessa esiteltiin koulun päätoimipisteen vanhan osan tilojen korjaushankkeen etenemistä sekä väistötilojen sisäolosuhteiden parantamista.

Verkkotilaisuudessa tiloista vastaavan Senaatin edustajat kertoivat toimitilahankkeen lähtökohdista ja aikataulusta sekä väistötiloista. Henkilökunnan ja oppilaiden näkökulmia keskusteluun toivat rehtori Sanna Kivinen sekä huoltajien edustajat koulun johtokunnasta. Koulun tulosohjaamisesta vastaavasta Opetushallituksesta saatiin myös taustoitusta tilanteeseen.

 

Katsaus vuoden aikana tehtyyn hankkeen suunnitteluun

 

Senaatin asiakaspäällikkö Sonja Nybonn kertasi, mitä vuoden aikana on tapahtunut ja miten koulun tulipalossa vahingoittuneita toimitiloja uudistetaan. Maaliskuussa 2020 sattuneen tulipalon jälkeen vaurioiden kartoitus ja väistötilojen hankinta käynnistettiin nopeasti. Korvaavat tilat saatiin vuokrattua lähialueelta nopeasti ja koulun toiminta pääsi jatkumaan.

 

Kevään ja kesän ajan vaurioita kartoitettiin ja korjaustarvetta selvitettiin. Myös vakuutusyhtiön kanssa käytiin keskusteluja. Kun vaurioiden laajuus selvisi, todettiin että on järkevää samalla ennakoida tulevat peruskorjaustarpeet ja näin välttyä seuraavan 5-10 vuoden aikana edessä olleelta uudelta hankkeelta ja väistömuutolta. Samalla varmistetaan terveelliset ja turvalliset tilat palovahingon jäljiltä.

 

Syyskauden aikana Senaatti, koulu ja Opetushallitus keskustelivat tilojen toiminnallisten muutosten toteuttamisesta korjauksen yhteydessä. Samalla tehtiin teknistä suunnittelua ja selvitettiin, millaisia tilaratkaisuja vanhoihin rakenteisiin on mahdollista toteuttaa. Tarkoituksena oli käydä riittävän perusteellinen keskustelu siitä, halutaanko remontin tuomaa mahdollisuutta toiminnan kehittämisessä hyödyntää ja huomioida pitkän tähtäimen tarpeet opetuksen ja tilojen osalta.

 

Alkuvuonna 2021 päätettiin, että mahdollisuus tilojen muuttamisesta joustavammaksi ja monimuotoisemmaksi oppimisympäristöksi kannattaa tutkia. Kehittämisprojekti käynnistettiin maaliskuussa 2021 ja samalla korjaushankkeen aikataulua tarkennettiin. Alkuvuonna päivitetyn aikataulun mukaan koulun on tarkoitus muuttaa takaisin uusittuihin tiloihin Raumantielle syyslukukaudella 2023.

 

Hankkeen lähtökohtana ovat toimivat tilat

 

Senaatin aluejohtaja Petri Turku kertoi hankkeen suunnittelun lähtökohdista ja aikataulusta.

Laaja korjaushanke on valmisteltu nopeutetussa aikataulussa. Normaalisti vastaavanlaista koulun peruskorjausta valmistellaan vuosia. Tavanomaisessa hankkeessa pari vuotta kestävä suunnittelu- ja kehittämisvaihe tapahtuu koulutyön jatkuessa normaalisti.

 

Vaakakupissa ovat olleet mahdollisuus uudistaa koulun tiloja paremmiksi ja toisaalta väistötilojen haasteiden nopea ratkaiseminen. Pelkkä vaurioiden korjaaminen olisi vienyt puolesta vuodesta vuoteen, mikä ei olisi varmistanut terveellisiä ja turvallisia tiloja pitkällä tähtäimellä. Tästä syystä tilat on päädytty laittamaan kerralla kuntoon.

 

Oppilaille ja henkilökunnalle halutaan tarjota toimivat tilat seuraavaksi 30 vuodeksi. Pitkän tähtäimen tilaratkaisulla halutaan tuoda rakennukseen muuntojoustavuutta, parantaa siellä aiemmin koettua ahtautta

 

sekä ottaa huomioon muuttuneen ja tulevaisuudessakin muuttuvan pedagogiikan tarpeet. Nykyisten lisäksi myös tulevien oppilaiden ja opettajien näkökulmat ja tarpeet ovat tärkeitä. Tilaratkaisujen ja toiminnallisuuden suunnitteluun panostetaan, jotta koulu saa varmasti toimintaa tukevat tilat.

 

Suurissa investoinneissa suunnittelu ja päätökset valmistellaan ja tehdään huolellisesti. Tätä valmistelua on tehty syksyn ja alkuvuoden ajan. Julkisissa hankkeissa on useita päätöksentekopisteitä mm. rahoitukseen, suunnittelijavalintoihin ja urakkakilpailutukseen liittyen. Korjaushankkeen lopullinen aikataulu tarkentuu vielä suunnittelun edetessä.

 

Väistötilojen olosuhteita parannetaan kesän aikana

 

Senaatin rakennuttajapäällikkö Jarkko Vainionpää kertoi, että väistötiloissa tehdään koulun kesätauon aikana lisää parannustoimia. Talven aikana opettajilta ja oppilailta on saatu arvokasta tietoa tilojen toimivuudesta ja haasteista. Parannuksia esimerkiksi ilmanvaihdon säätöihin on jo tehty.

 

Väistötilasta ei ole vielä saatu riittävän toimivaa oppimisympäristöä, ja esimerkiksi akustiikan parantamista jatketaan. Kaikissa väistötilojen muutoksissa tehdään yhteistyötä myös kiinteistön omistajan kanssa, jonka hyväksyntä muutostöille tarvitaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että koulu saa jatkaa nykyisissä väistötiloissaan korjauksen valmistumiseen saakka.

 

Johtokunnan ja Opetushallituksen terveiset

 

Johtokunnan edustajia on huolestuttanut hankkeen pitkä aikataulu, viestinnän ristiriitaisuus ja tempoilevalta vaikuttanut päätöksenteko. Johtokunta pyysi Senaattia rakennuttajana huolehtimaan, että remontti sujuu niin ripeästi kuin mahdollista.

 

Opetushallituksen Petri Heikkilä toi tilaisuuteen koulun tulosohjauksesta vastaavan valtion terveiset. Vanhan koulurakennuksen peruskorjaus on oppimisympäristön kehittämiselle tilaisuus, jota ei voi jättää käyttämättä. Kyse on isosta investoinnista ja koulun elinkaaren jatkamisesta sekä siitä, millaisissa tiloissa tulevat oppilas- ja työntekijäsukupolvet työskentelevät.

 

Opetushallitus varmistaa osaltaan, että koululla on asianmukaiset tilat. Nyt nähtiin järkevänä pysähtyä suunnittelemaan, miten tiloja kehitetään vastaamaan muuttuvan pedagogiikan tarpeisiin. Hyvällä suunnittelulla halutaan löytää positiivisia ja aidosti vaihtoehtoisia ratkaisuja oppimisympäristön kehittämiseen.

 

HRSK infotilaisuus Senaatti 12.4.2021 esitys

HRSK infotilaisuus 12.4.2021 esitys FI FR