Oppilaan tuki

Oppilaan tuki Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa

Oppilas saa koulussa tukea hyvinvointiin ja oppimiseen. Tukea voi saada oppilaanohjauksen, tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen, oppilashuollon palvelujen sekä yleisen ja tehostetun tuen avulla.

Erityisopetuksen kohderyhminä ovat:

  • erilaisista oppimisvaikeuksista koostuvat oppilasryhmät, joille erityisopetusta annetaan jaksoittain
  • paluumuuttajat, joiden äidinkieli on suomi, saavat tukea suomenkielisissä oppiaineissa.

Erityisopetuksessa noudatetaan eri oppiaineiden kokonaistavoitteita ja annetaan oppilaille perustietoja ja -taitoja sekä tuetaan niiden kehittymistä. Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena yksilö- tai pienryhmäopetuksena tai oppilaan oman luokkaopetuksen yhteydessä ns. samanaikaisopetuksena.

Erityisopetuksen tavoitteet määräytyvät oppilaan yksilöllisistä lähtökohdista. Tavoitteena on harjaannuttaa oppilas aktiiviseen ja itsenäiseen kielenkäyttöön ja opiskeluun ja mahdollistaa menestyminen oman opetusryhmän mukaisessa opetuksessa. Oppilaan arvioinnissa tehdään yhteistyötä aineen- ja luokanopettajien kanssa. Erityisopetuksessa korostuu saumaton yhteistyö vanhempien ja eri asiantuntijoiden kesken.

Koulu antaa yleistä ja tehostettua tukea, mutta ei erityistä tukea, koska emme ole oppilaan ensisijainen koulu.

Erityisopetusta antavat Mia-Annukka Anttila  puh. 0295 3325 28 (yläkoulu), Päivikki Dosseh puh. 0295 33 25 44 (esikoulu ja luokat 1-6) ja Elina Sirviö puh. 0295 33 2545 (esikoulu ja luokat 1-6). Kaikkiin erityisopettajiin saat yhteyden Wilman kautta.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada riittävää ohjausta opiskeluunsa, valintoihinsa ja tulevaisuutensa suunnitteluun. Ohjausta koulussa antavat opinto-ohjaajien lisäksi kaikki aineenopettajat ja luokanohjaajat. Ohjausta annetaan lukujärjestykseen merkityillä luokkatunneilla sekä pienryhmäohjauksena ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tarpeet. Tarpeen mukaan keskustellaan myös huoltajien kanssa oppilaan opintojen etenemisestä.

Oppilaat tutustuvat työelämään erillisillä työelämään tutustumisjaksoilla. Kuudesluokkalaiset työskentelevät koulun kirjastossa yhden päivän lukuvuoden aikana, seitsemäsluokkalaiset koulun ruokalassa 2-3 päivää lukuvuoden aikana, kahdeksasluokkalaiset esi- ja leikkikoulussa. Yhdeksäsluokkalaisten TET-jakso kestää kaksi viikkoa heidän itsensä hankkimissa harjoittelupaikoissa.

Opinto-ohjaajat
Anu Piipponen 7. ja 8. luokat puh. 0295 33 2523
Essi Kentala 9. luokat puh. 0295 33 2541

Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa toimii moniammatillinen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmään voi kuulua rehtori, apulaisrehtorit, kouluterveydenhoitajat ja -lääkäri, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettajat ja opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa luokanopettaja, luokanohjaaja muu opettaja tai avustaja. Ryhmä työskentelee kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi.

Kouluterveydenhuolto ja tapaturmat 

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhuolto ja terveysneuvonta, tarvittaessa heidän erikoissairaanhoitoon ohjaamisensa sekä koulujen ja oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta. Kansanterveyslain mukaan kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sairaanhoito lukuun ottamatta koulutapaturmien ensiapua. Koululääkärin vastaanotolle hakeudutaan kouluterveydenhoitajan kautta. Koululääkäri vastaa lasten ja nuorten terveystarkastuksista, sairaanhoito tapahtuu ensisijaisesti terveysasemalla tai erikoissairaanhoidossa. Mikäli siis sairas lapsi tarvitsee lääkärin tai terveydenhoitajan arviota tai hoitoa, hakeudutaan omalle terveysasemalle huoltajan kanssa. Lapsen pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta kuuluvat myös terveysasemalle. 

Terveyttä edistetään yhdessä lapsen ja heidän perheidensä kanssa. Kunkin lapsen ja perheen omia yksilöllisiä voimavaroja vahvistetaan ja tuetaan kouluterveydenhuollossa. Koululaisen terveydentilaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Terveydenhoitaja pyrkii tapaamaan lapset ja nuoret vuosittain. Terveystarkastuksissa ja vastaanotoilla selvitetään oppilaan kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita ja keskustellaan terveystottumuksista. Peruskoulussa lääkärin terveystarkastus tehdään 1., 5. ja 8. luokan oppilaille. Vanhempien toivotaan osallistuvan lapsen ja nuoren terveystarkastukseen erityisesti 1. ja 5. luokilla. Terveystarkastuksista annetaan joko suullinen tai kirjallinen palaute. Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja huolehtii lapsen ja nuoren yleisen rokotusohjelman mukaisista rokotuksista. Matkailuun liittyvistä rokotuksista saa lisätietoa omalta terveysasemalta. 

Koululla ei ole valtion laitoksena vakuutussopimusta minkään yhtiön kanssa. Koulutapaturmatilanteissa ensiapu annetaan koulussa ja ollaan yhteydessä vanhempiin. Koulu ei korvaa lääkärikäyntejä ja niihin liittyviä maksuja. 

Terveydenhoitaja Henna Leppälä puh. 050 310 5579 (kaikkina koulupäivinä) ja Inka Haapalainen puh. 040 649 5215 (kolmena päivänä viikossa, ti, to ja pe)


Hammashuolto 

Peruskoulumme kaikilla oppilailla on oikeus käydä hammashoidossa yksilöllisen hoitovälin mukaisesti Munkkiniemen terveysaseman hammashoitolassa noin 10 minuutin kävelymatkan päässä koulusta. Yksilöllinen hoitoväli tarkoittaa käytännössä sitä, että ensimmäisellä tarkastuskäynnillä hammaslääkäri määrittää seuraavan tarkastuksen ajankohdan. 

Hoitoväli on 1- 3 vuotta riippuen suun kunnosta. 1. luokan oppilaat saavat hammaslääkärin ensikäynnille kutsun suoraan kotiin ja vanhempien vastuulla on huolehtia lapsi vastaanotolle. Tuolla käynnillä määräytyy yksilöllinen hoitoväli. Keskitetty ajanvaraus- ja neuvontanumero, p. (09) 310 51400, ma-pe 8.00-15.00 

Koulukuraattori on sosiaalityön asiantuntija, jonka tehtävä koulussa on tukea oppilaita sosiaalisissa suhteissa, koulunkäynnissä ja yleisessä hyvinvoinnissa. Kuraattorin puoleen voi kääntyä mm. seuraavissa tilanteissa: oppilaan pulmat sosiaalisissa suhteissa, oppilaan levottomuus, työrauhaongelmat, koulumotivaation puute, poissaolot tai perheen muuttuneet olosuhteet/pulmatilanteet. Kuraattorityön tavoitteena on oppilaan tukeminen, auttaminen ja kuuleminen koulussa. 

Kuraattori toimii osana oppilashuoltoa, ja arvioi oppilaan avuntarvetta tehden yhteistyötä vanhempien kanssa. Keskustelut kuraattorin, oppilaan sekä oppilaan vanhempien välillä ovat luottamuksellisia. Kuraattorin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat oppilaan vanhempien ja kouluhenkilökunnan lisäksi sosiaalitoimi, perheneuvola sekä lasten ja nuorten psykiatriset yksiköt. 

Koulun kuraattoreina toimivat Elina Pulkkinen ja Tanja Apajamies. Elina Pulkkinen on tavattavissa koululla jokaisena arkipäivänä ja häneen saa yhteyden puhelimitse 040 6694883 tai Wilman kautta. Tanja Apajamies on koululla kahtena päivänä viikossa, ma ja to, ja häneen saa yhteyden puhelimitse 040 3552374 tai Wilman kautta.

Psykologin tehtäviin moniammatillisen oppilashuoltotyöryhmän jäsenenä kuuluu oppilaan psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Tähän kuuluvat oppilaiden yksilöllinen tukeminen sekä huoltajien ja perheen ohjanta ja tukeminen kasvatuksellisissa asioissa kuin myös oppilaan psyykkistä kasvua koskevissa kysymyksissä. Psykologiset perustutkimukset ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja/tai -hoitoon ohjaus kuuluvat myös olennaisena osana koulussa tehtävään psykologin työhön. Yhteistyö vanhempien kanssa on ensiarvoisen tärkeässä asemassa. 

Psykologin vastaanotolle oppilas voi hakeutua oma-aloitteisesti tai huoltajien aloitteesta. Kaikki oppilaiden ja huoltajien kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Psykologi on tavattavissa kaikkina koulupäivinä ja palvelee kaikkia koulun oppilaita ja heidän huoltajiaan esiluokasta alkaen. Psykologi löytyy myös Wilmasta (henkilökunta / Rantasuo Jaana). p. 09 310 38774 tai 040 350 9824   jaana.rantasuo@hel.fi